Vaše kontaktné údaje:

Meno, priezvisko, titul: ______________________________________________________

Adresa bydliska: ____________________________________________________________

Telefón: ___________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

Odstupuje od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim:

Ziran, s. r.o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom, Štatutárny orgán: Mgr. Nora Vidová (konateľ), IČO: 50543351, DIČ: 2120371033, Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38571/T, Tel: +421903257301, Email: ziarica@okonoch.sk

Číslo dokladu: ______________________________________________________________

Dátum predaja: _____________________________________________________________

Kúpna cena má byť vrátená bezhotovostným prevodom na bankový účet IBAN:

_____________________________________________________________________________

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné):

  • Tovar je nefunkčný.
  • Tovar mi nevyhovuje.
  • Našiel/našla som lacnejší.
  • Čakal/čakala som niečo iné.
  • Iný dôvod: _________________________________________________________

S pozdravom

V ________________________ dňa __________                                          

____________________________________________

(vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)