Zobrazujú sa: 1 - 5 z 6 VÝSLEDKOV

Doprava a platobné podmienky

Doprava: Zásielkovňa SK Do 4,99 kg výdajné miesto 3,90 € Do 4,99 kg na adresu 8,10 € Od 5 – 10 kg výdajné miesto 6,20 € Od 5 – 10 kg na adresu 10,00 € Zásielkovňa CZ Do 4,99 kg výdajné miesto 5,20 € Do 4,99 kg na adresu 7,50 € Od 5 – 10 …

Obchodné podmienky

Preambula a kontakty Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ziran, s. r. o., so sídlom Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom, IČO: 50543351, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38571/T (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom …

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vaše kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul: ______________________________________________________ Adresa bydliska: ____________________________________________________________ Telefón: ___________________________________________________________________ E-mail: ____________________________________________________________________ Odstupuje od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim: Ziran, s. r.o., Ducové 107, 922 21 Moravany nad Váhom, Štatutárny orgán: Mgr. Nora Vidová (konateľ), IČO: 50543351, DIČ: 2120371033, Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38571/T, Tel: +421903257301, …

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí …

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, má Kupujúci právo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na …